Město Tábor zveřejnilo 1. prosince 2019 výzvy k podávání žádostí o dotaci z Dotačního programu na podporu Zdravého města Tábora a Dotačního programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2020. Pro oba dotační programy pro rok 2020 schválilo zastupitelstvo města nová pravidla.

V rámci Dotačního programu na podporu Zdravého města lze žádat dotaci na projekty zaměřené na společensky prospěšné aktivity, které uplatňují principy udržitelného rozvoje, posilují zapojování občanů do veřejného života a propagují zásady zdravého životního stylu. Oblasti podporovaných aktivit jsou Mysli globálně, jednej lokálně, Odpovědné stravování, Kondiční aktivity, Duševní hygiena a Podpora následné, dlouhodobé a domácí péče, vč. paliativní a domácí hospicové péče. Navržená finanční alokace k rozdělení je 250 tis. Kč. Žadatel může podat pouze jednu žádost a projekt musí realizovat na území města Tábora.

Dotační program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je určen projektům, které uplatňují principy udržitelného rozvoje, rozvíjejí znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro environmentálně odpovědné jednání obyvatel, motivují k odpovědnému zacházení s přírodou a přírodními zdroji, motivují k odpovědnému spotřebitelskému chování a mají edukativní charakter. Oblasti podporovaných aktivit jsou Předcházení vzniku a podpora třídění odpadů, Ochrana městské zeleně před následky klimatické změny, Edukace v oblasti odpadů, klimatické změny a globální odpovědnosti, Městské zahradničení a zeleň ve veřejném prostoru, Zádrž dešťové vody a její následné využití a Podpora biodiverzity. Navržená finanční alokace k rozdělení je 300 tis. Kč. Žadatel může podat dvě žádosti a projekty bude realizovat buďto na území města Tábora nebo i mimo ně.

Pravidla stejná pro oba programy:

-          doba realizace projektu je od 1. ledna do 30. listopadu 2020;

-          každý projekt může být podpořen minimálně částkou 10 tis. Kč a maximální částkou 40 tis. Kč;

-          minimální spoluúčast žadatele činí 30 % uznatelných nákladů;

-          příjem žádostí bude probíhat od 1. do 31. ledna 2020;

-          dotační programy nejsou určeny na podporu běžné činnosti žadatele;

-          projekty nebudou podpořeny z jiné finanční podpory poskytnuté městem Tábor.

Obě výzvy a podrobná pravidla dotačních programů naleznete na www.taborcz.eu v sekci Programy  a dotace – Vyhlášené programy města.