Již desetiletí se mluví o konci skládkování směsných komunálních odpadů (SKO). Za tu dobu však nikdo nepřišel s jasným plánem, jak toho docílit. Zákonodárci pouze určili, že v roce 2024 bude zakázáno skládkovat využitelné a recyklovatelné odpady. Obce však nedostaly návod, jak se připravit a většina z nich tedy čekala. Nyní nejsou na tento zákaz připraveny. Ministerstvo živ. prostředí pracuje na novele zákona, která má zákaz odložit na rok 2030. Zároveň však bude zvedat poplatek za tunu zaskládkovaného odpadu z nynějších 500 Kč až k 1850 Kč.

Abychom se vyhnuli takto dramatickému nárůstu nákladů, musíme dosahovat cílů pro třídění (35% v roce 2019, až 75% v roce 2027), které stanovuje Evropská unie.

obrácená odpadová pyramida

Obrázek ilustruje ideální způsob nakládání s odpady. Říká, že nejvíc je potřeba odpadu předcházet, když už vznikne, snažit se ho znovu využít, recyklovat, jinak využít. Až jako poslední možností je minimum zbytkového odpadu skládkovat. Současný stav je však přesně opačný.
Současnou strategií odboru živ. prostředí je kultivovat systém pro sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), kterého je v SKO podle statistik až 45%, proto se jeho separace jeví jako nejefektivnější. V současné době připravujeme žádost o dotaci na další etapu systému sběru bioodpadů z domácností a zvažujeme rozšíření systému domácího kompostování.

I v legislativě bylo dlouho zaměňováno třídění za recyklaci. Naštěstí i odpovědní činitelé začínají tyto dva termíny rozlišovat. Pro občany starost o jejich odpad vytříděním končí. Je skvělé, že ve statistikách třídění jsme nadprůměrní. Je to známka vyspělosti společnosti a toho, že většině z nás není lhostejné, jaké životní prostředí pro naše potomky zanecháme. Smutné na tom je, že zatím nedokážeme všechny vytříděné odpady recyklovat - znovu využít. Je to dluh za dlouhodobou nečinnost v budování zpracovatelského průmyslu díky levnému skládkování. Není tedy poptávka po vytříděných materiálech a za jejich likvidaci tedy musíme také platit. Není tedy pravdou, že město na obsahu barevných popelnic vydělává těžké peníze.

Server konecdobyskladkove.cz popisuje současný stav:

Skládky zabírají půdu a vytváří v krajině „mrtvá území“. Emitují i metan, jehož klimatický vliv je řádově větší než u CO2. Představují nebezpečí kontaminace podzemních vod a půdy, zapáchají a ohrožují zvěř. Problém jak současně fungujících skládek, tak starých skládek (tzv. staré zátěže) je obsah azbestových materiálů, jejichž vdechnutelná vlákna představují riziko vzniku rakoviny. Neupravený odpad podléhá řadě chemických procesů, vinou čehož ročně vzniknou stovky požárů (840 ohlášených) s následným únikem často toxických plynů do ovzduší.

Neumím s jistotou věštit, jak se situace vyvine, ale již nyní je jasné, že ať se stane cokoli, budeme za likvidaci našich odpadů muset zaplatit mnohem více, než nyní. Proto považuji za smysluplné veškeré aktivity, které mají ambici se produkci odpadu vyhýbat (hnutí zero waste - bezodpadovost) a snižovat tak neustále rostoucí objem odpadu.