Čl. 1 Úvodní ustanovení

Cílem Pravidel participativního rozpočtu města Tábora (dále také „Pravidel“) je nastavit fungování participativního rozpočtu ve městě tak, aby se ho každý občan města mohl zúčastnit.

 1. Úvodní ustanovení

Cílem Pravidel participativního rozpočtu města Tábora (dále také „Pravidel“) je nastavit fungování participativního rozpočtu ve městě tak, aby se ho každý občan města mohl zúčastnit. Zavedení procesu participativního rozpočtu schválila rada města dne 3.2.2020.

 1. Vymezení pojmů

  1. Participativní rozpočet (dále také „PARO“) je proces, v rámci kterého je občanům města umožněno rozhodovat o části rozpočtu.
  2. Projekt je investiční akce nebo oprava realizovaná na území města a majetku města, na veřejně přístupném místě. Zahrnuje jak náklady na jeho pořízení, tak i provozní náklady po dobu 3 let. Provozní náklady není možné využít k jinému účelu.
  3. Realizátor projektu je subjekt, který byl pověřen realizací projektu.
  4. Pracovní skupina PARO (dále také „PSPARO“) je útvar složený ze zástupců vedení města, zastupitelů a zástupců z jednotlivých odborů zařazených do městského úřadu a zástupců organizačních složek a organizací založených či zřízených městem Tábor.
  5. Koordinátor projektu je osoba, do jejíž kompetence spadá koordinace celého procesu participativního rozpočtu včetně dohledu nad realizací projektu a následnou kontrolou.
  6. Navrhovatel projektu je občan města, který návrh projektu podal.
  7. Výzva je dokument schválený Radou města obsahující informace k zahajovanému ročníku PARO. Výzva obsahuje harmonogram procesu PARO.
  8. Proces PARO a náležitosti návrhů projektů se řídí těmito Pravidly, harmonogramem a Výzvou.
 2. Průběh procesu

  1. PARO se skládá z několika navazujících a pravidelně se opakujících fází:
   1. zahájení ročníku radou města,
   2. podávání návrhů uživateli,
   3. sběr podpory,
   4. posuzování proveditelnosti návrhů,
   5. čas na rozmyšlenou - žádné další úpravy návrhů,
   6. hlasování uživateli k jednotlivým návrhům,
   7. realizace projektů městem.
  2. Termíny pro jednotlivé fáze PARO stanovuje rada města v souladu s čl. 4., odst. 2 těchto Pravidel.
 3. Výzva

  1. PARO probíhá v jednotlivých výzvách.
  2. Každou výzvu zahajuje rada města schválením Výzvy, která obsahuje především:
   1. objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města,
   2. harmonogram Výzvy
 4. Podávání návrhů projektů

  1. Každý uživatel se může aktivně zúčastnit a může v rámci jedné výzvy podat nejvýše jeden projekt.
  2. Návrh musí obsahovat minimálně tyto informace:
   1. název projektu,
   2. popis návrhu projektu a stručné shrnutí,
   3. veřejný přínos projektu,
   4. umístění projektu,
   5. předpokládaný rozpočet s odkazy (např. na eshop) na jednotlivé položky, které potvrdí jejich cenu. Provozní náklady je nutné vyčíslit také. Způsob není určen. Ověření proveditelnosti nacenění provozních nákladů stejně zhodnotí.
   6. doplňující situační nákres, fotodokumentaci či ilustraci.
  3. Kontakty a způsoby pro podávání projektů budou uvedeny na webových stránkách PARO.
 5. Vhodné projekty

  1. Podané projekty musí vyhovět následujícím omezením:
   1. projekt je veřejně prospěšný,
   2. město má kompetenci projekt realizovat,
   3. projekt musí být na území města a majetku města, (pro info lze použít GIS portál)
   4. celkové předpokládané náklady na realizaci projektu, včetně 1. jeho provozních nákladů po dobu 3 let nepřekračují 500 000 Kč (včetně DPH),
  2. do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje (investiční i provozní) projektu, bez ohledu na případné příjmy,
  3. veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu realizátora/správce (města),
  4. projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického.
 6. Ověření proveditelnosti projektu

  1. U každého podporovaného návrhu projektu bude městem prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:
   1. formální náležitosti projektu,
   2. soulad projektu s požadavky stanovenými v těchto Pravidlech pro vhodné projekty,
   3. přiměřenost předpokládaných nákladů projektu,
   4. skutečnost, zda projekt není v rozporu s plánovanými akcemi města,
   5. soulad s platnou územně plánovací dokumentací města,
   6. soulad se zákony a jinými právními předpisy.
  2. Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda je jím navržený projekt:
   1. proveditelný,
   2. neproveditelný.
  3. Ve fázi podávání návrhů bude mít navrhovatel možnost provést dílčí úpravy projektu, aby vyhověl požadavkům na proveditelnost.
  4. Do hlasování postupují pouze proveditelné projekty, které byly shledány proveditelnými.
 7. Hlasování

  1. Termín pro zahájení a ukončení hlasování vyhlašuje Rada města ve Výzvě.
  2. Hlasování probíhá v elektronické podobě na webových stránkách a bude včas anoncováno.
  3. Podporu projektu občan vyjadřuje v termínu hlasování kladnými hlasy, kterých má k dispozici max. 3.
  4. Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje v termínu hlasování záporným hlasem, který má 1.
 8. Výběr projektů k realizaci

  1. Po ukončení hlasování budou sečteny všechny platné hlasy.
  2. Projekty budou seřazeny dle součtu kladných hlasů, od kterých se odečtou hlasy záporné (v případě shody rozhodují doplňující kritéria - počet hlasujících).
  3. Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů a to až do vyčerpání finanční částky určené ve Výzvě.
  4. Vítězné projekty budou standardním procesem za spolupráce s navrhovatelem realizovány příslušným odborem města Tábora.
  5. Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny na webových stránkách PARO.
 9. Realizace projektů

  1. Vítězné projekty budou financovány a realizovány městem.
  2. Pokud jsou dva nebo více vítězných projektů neslučitelné (místně či časově) je realizován ten s větším počtem hlasů.
  3. Pokud dojde zásahem vyšší moci k nerealizovatelnosti projektu, nebude projekt dokončen.
  4. Na realizaci projektu není právní nárok.
  5. Průběh realizace bude zveřejňována na webových stránkách PARO.
 10. Setkání s veřejností

  1. Aktivní účast občanů města je nezbytná.
  2. V průběhu procesu PARO probíhá několik typů setkání s občany:
   1. veřejná setkání zaměřená na informace, jak vypracovat návrh projektu,
   2. setkání navrhovatelů projektů s možností projekty upravit, sloučit nebo stáhnout,
   3. veřejná představení podaných projektů za účasti navrhovatelů projektů a moderátora,
   4. hodnotící setkání zaměřená na nápady, jak PARO zlepšit.
  3. Setkání budou svolávána prostřednictvím koordinátora s dostatečným časovým předstihem.
 11. Koordinace za město

  1. O průběh PARO se stará pracovní skupina PARO.
  2. PSPARO se věnuje zejména:
   1. realizaci projektů,
   2. komunikaci s obyvateli, občany a navrhovateli projektů,
   3. spolupráci na tvorbě a realizaci komunikační kampaně PARO,
   4. navrhování termínů zahájení a ukončení jednotlivých fází PARO,
   5. prověřování proveditelnosti projektů,
   6. zveřejňování podaných návrhů na projekty, výsledků hlasování, průběhu realizace projektů.
  3. PSPARO provádí formální kontrolu navržených projektů a spolupracuje s navrhovateli při odstranění jejich nedostatků.