Tábor se stal členem Paktu starostů a primátorů pro klima a energii (Covenant of Mayors for Climate & Energy). Deklaroval tak závazek ke splnění cíle EU snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 % a zvýšit odolnost vůči dopadům klimatických změn.

Tábor je členem Paktu starostů a primátorů a tím se zavázal zpracovat akční plán pro energetiku a klima - tzv. SECAP

Součástí závazku je zpracování akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima, tzv. SECAP (zkratka anglického originálu Sustainable Energy and Climate Action Plan), který navrhne sérii opatření, jimiž lze cíle dosáhnout.

Obecně to bude prostřednictvím úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využíváníenergie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení.

„Již nyní je jasné, že prim bude hrát odklon od uhlí jako paliva pro teplárenství, ´ozeleňování´ výroby elektrické energie anebo přechod na ekologické formy dopravy“

EDIT: secap zpracován ...

Akční plán vychází ze zpracované energeticko-emisní analýzy (BEI).
Ta vychází z nashromážděných dat od r.2010 a jejich analýzi s přihlédnutím k vývoji na území města vč. spotřeb energie do r.2020.

V návrhové části je řešen předpokládaný vývoj do roku 2030. Ta je věnována čtyřem prioritním oblastem – úspora spotřeb energie, doprava ve městě, alternativní zdroje energie, adaptace na změnu klimatu. V Akčním plánu je předložen návrhový mix těch opatření, která povedou k stanoveným cílům. Součástí akčního plánu je souhrnný zásobník opatření s návrhem konkrétních projektů naplňující priority Města Tábora, včetně odhadnutých nákladů a termínů realizace.

„Hlavním smyslem dokumentu je odborná analýza dostupných dat a návrhy na opatření, které vedou ke splnění cíle Paktu. Může také sloužit, jako každý strategický dokument, ke koordinaci aktivit na území města, které mají vliv na principy trvale udržitelného rozvoje za předpokladu snižování produkce CO2 i ostatních skleníkových plynů a snižování spotřeby zdrojů.“