Akční plán pro energetiku a klima - SECAP pro Tábor je hotov. Od 14.12.2020 do 22.1.2021 bude mít veřejnost možnost se k němu vyjádřit formou připomínek. Tento participační proces bude završen workshopem na kterém bude shrnuto to nejdůležitější z dokumentu a budou se diskutovat nejzajímavější připomínky i jiná související témata.

Tábor je členem Paktu starostů a primátorů a tím se zavázal zpracovat akční plán pro energetiku a klima - tzv. SECAP

Akční plán je stanovení jednotlivých kroků, které musí být vykonány, aby bylo dosaženo vytčeného cíle. V tomto případě je cílem snížení emisí CO2 produkovaného na území města o 40% do roku 2030. Akční plán odborně vyhotovila firma Enviros. Jako každý strategický dokument obsahuje analytickou část, která mapuje současný stav a návrhovou část, která - na základě analytické - doporučuje konkrétní opatření. Ta je rozdělena dle sektorů jako je doprava, výroba elektřiny, tepla nebo sektor bytových domů mimo vlastnictví města.

Dokument obsahuje i adaptační opatření související s klimatickou změnou a je jim věnována samostatná kapitola. Speciální část má i strategie komunikace všech opatření SECAPu uvnitř úřadu i vůči veřejnosti.

Právě komunikace je nedílnou součástí v projektu. Proto nyní začíná možnost se k SECAPu vyjádřit formou připomínek. Ty mohou být formou komentářů v dokumentu samotném, který je na google disku, nebo na adresu městského energetika (daniel.urbanek@mutabor.cz). Připomínky budou poté vyhodnoceny a případně zapracovány.

Tento participační proces bude dovršen workshopem s veřejností. Ten se uskuteční přibližně po začátku února formou dle aktuální epidemiologické situace. Detaily budou včas zveřejněny. Na workshopu bude krátké představení SECAPu a jeho nejdůležitějších opatření a budou diskutovány nejpodnětnější připomínky.

Tímto dokumentem jsme získali odborně zpracovaný a o reálná data opřený seznam aktivit, které jsou nutné realizovat na cestě ke snižování emisí skleníkových plynů, ekologizaci fungování města a zvyšování jeho odolnosti vůči klimatickým změnám.

Projekt podpořil SFŽP