Participativní rozpočtování (PaRo) bude od roku 2020 i v Táboře.
Každý rok počítáme s alokací 2 miliony korun na realizaci investičních projektů, příp. stavebních úprav ve veřejném prostoru města.

Každý rok občané budou moci navrhovat projekty, které považují za přínosné, zkrášlující, užitečné, prostě jakýmkoli způsobem zvelebující veřejný prostor. V návrhové fázi zástupci odborů městského úřadu budou posuzovat realizovatelnost jednotlivých návrhů, případně vyzvou navrhovatele, aby návrh doplnil nebo upravil. V hodnotící fázi si budou moci občané vybrat, jaký projekt se jim líbí nejvíce a podpořit ho v hlasování. Ten pak město realizuje. Nevyčerpané prostředky se přesunou na další kolo PaRo.

Harmonogram

  1. Vyhlášení výzvy radou města: součástí bude konkrétní harmonogram a další parametry návrhů
  2. Návrhová fáze, podávání návrhů občany - uživateli. Každý návrh musí obsahovat popis projektu tak, aby si kdokoli mohl udělat představu, co je záměrem navrhovatele (+ nákresy, mapy, aj.) a rozpočet projektu opřený o reálné ceny (odkazy na internetové obchody, apod.). Po podání záměr musí sebrat dostatečnou podporu od veřejnosti pro postup do další fáze - "palečkováním" na webu.
  3. Posuzování proveditelnosti: vyjadřovaní dotčených odborů, příp. výzvy k úpravám.
  4. Čas na rozmyšlenou: Přihlašování a úpravy návrhů je zastaveno. Úspěšní navrhovatelé mají ještě možnost dělat propagaci svých projektů, aby přesvědčili co nejvíc hlasujících. Občané mají přehledný seznam projektů na webu.
  5. Hlasování, 2 týdny: Hlasovat se bude pouze online z důvodu efektivity vyhodnocení. Budou však k dispozici místa, kde bude pracovník, který s hlasováním pomůže lidem, kteří si na to sami netroufnou.
  6. Realizace: projekt je realizován příslušnou složkou městského úřadu. Délka realizace je závislá na složitosti a připravenosti projetu. Je tedy možné, že realizován nebude tentýž rok, kdy byl podpořen hlasováním. Na konci realizace je slavnostní otevření za účasti navrhovatelů s prezentací průběhu realizace a vyhodnocením.

Podmínky

  • Realizace projektu na veřejně přístupném místě. Ideálně kompletně na pozemcích města (pro info lze použít GIS portál), jinak vypořádávání pozemků bude komplikovat a prodlužovat realizaci.
  • Rozpočet projektu: minimálně 250 000 Kč, maximálně 500 000 Kč. O maximu proběhla anketa, ve které převážil názor zastropovat maximum a umožnit tak realizaci více projektů v jednom kole. Je možnost si rozpocet navýšit z jiných zdrojů (např. sehnáním sponzora).
  • Provozní naklady: max 10% celkové výše projektu za rok.
  • Podpisový arch pro deklaraci "základní" podpory projektu od min. 100 občanů. Účelem je projekt dát na vědomí a odkomunikovat ho s občany/sousedy ještě před přihlášením do PaRo.

Kontaktní osoba PaRo: Jana Lorencová