V současné době zpracováváme nový Strategický plán rozvoje města Tábora na období 2021-2032. Chceme, aby strategický plán byl živý a reálný dokument, který odráží potřeby občanů. Pojďme si, ale nejprve vysvětlit teorii strategického plánu, který je součástí strategického řízení.

Dnešní svět je charakteristický neustálými změnami. Obce proto musí adekvátně reagovat. Stále se měnící podmínky jsou velkou výzvou pro tzv. strategické řízení.

Strategické řízení je založeno na prosazování klíčových principů, kompetencí a sdílených hodnot řízení. Pro rozvoj města a pro jeho obyvatele je tento proces proto velmi efektivní.

Proces strategického řízení lze rozdělit do sedmi fází:

 1. Správná komunikace, sdílení strategie, respektování principů řízení
 2. Přijetí rozhodnutí o uplatnění strategického řízení a vytvoření podmínek pro jeho realizaci
 3. Provedení analýzy (analytická část plánu)
 4. Plánování strategie – návrhové části plánu (vize, cílů, indikátorů, finančních a časových rámců, odpovědností)
 5. Vytvoření systému strategického řízení (zavedení implementačních pravidel)
 6. Realizace strategického plánu, jeho průběžná kontrola a hodnocení
 7. Ověření trvalého zavedení a aktualizace plánu

Strategické řízení využívá jako svůj hlavní nástroj tzv. strategický plán.

Strategický plán je dlouhodobým koncepčním dokumentem, který stanovuje cíle, priority a konkrétní opatření pro rozvoj města. Vychází ze současného demografického a ekonomického stavu města a stanovuje směřování rozvoje města vždy pro následující období.

Strategický plán města Tábor se zabývá čtyřmi prioritními oblastmi:

 1. Infrastruktura města (dopravní a technická infrastruktura, veřejná doprava, pěší a cyklistická doprava)
 2. Životní prostředí (kvalita ovzduší, městská zeleň, příměstská krajina a rekreace, ochrana před povodněmi)
 3. Konkurenceschopnost (podpora podnikání, cestovní ruch, rozvoj lidských zdrojů, zaměstnanost a trh práce, územní rozvoj města)
 4. Kvalita života (kulturní a sportovní aktivity, zdravotní a sociální služby, vzdělávání, bydlení, architektura a veřejný prostor).

Aktuální Strategický plán města Tábor 2014 - 2020 naleznete zde.

Koncept částí nového strategického plánu je zde:

Strategický plán má být široce přijímaný dokument, který ukazuje cestu, jakou se město hodlá vydat a kam ve vytýčený časový horizont chce dojít. Z tohoto důvodu je důležité, umožnit veřejnosti se zapojit do procesu vzniku tohoto dokumentu. Proto přikládám odkaz na dotazník, jenž umožňuje do 30. června 2020 poskytnout zpětnou vazbu na koncept dokumentu a případné podněty.
Doufám, že se nám dostane konstruktivní oponentury. Předem za to děkuji.