Jednání proběhlo v budově Městského úřadu Tábor, Žižkovo nám. 2, v kanceláři místostarosty města Mgr. Václava Klecandy, č. dv. 207. Začátek jednání byl v 16 hodin.

Přítomni:

 • Mgr. Václav Klecanda,
 • Mgr. Lenka Greň,
 • Jiří Lešek,
 • Vítězslav Novák,
 • Mgr. Markéta Podzimková,
 • Bc. Magdaléna Simonová,
 • Vendula Švehlová,
 • Dalibor Vošta,
 • Ing. Jana Lorencová
 • Omluven: Jiří Truhlář

Z 9 členů komise s právem hlasovat bylo přítomno 8 členů, komise byla usnášeníschopná.

Komise schválila tento program jednání:

 1. Představení projektu Zdravé město a místní Agenda 21
 2. Představení členů komise a tajemníka komise
 3. Projednání jednacího řádu
 4. Volba místopředsedy komise
 5. Projednání a schválení Plánu činnosti komise na rok 2019
 6. Pozvánka na Fórum Zdravého města 2019
 7. Různé

Projednávané body:

1. Představení projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Koordinátorka projektu a tajemnice komise Ing. Lorencová představila přítomným členům v základních bodech projekt Zdravé město Tábor a místní Agendu 21. Vysvětlila, jaké aktivity jsou v rámci projektu vykonávány aktivity a jaké jsou organizační zázemí a vazby projektu v rámci úřadu.
Dále členy informovala o tom, že do kompetencí komise spadá i hodnocení žádostí z dotačních programů na podporu Zdravého města Tábora a na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

2. Představení členů komise a tajemníka komise

Následovalo představení všech členů komise. V rámci seznamovacího kolečka požádala tajemnice komise, zda by každý z členů neurčil svou zájmovou oblast ve vazbě na témata udržitelného rozvoje. Přehled vybraných oblastí je přílohou zápisu.

3. Projednání jednacího řádu

Dále komise projednala Jednací řád komise. Jednací řád komise byl připraven na základě obecně platného jednacího řádu pro všechny komise rady. Nově byly doplněny formulace ve vztahu k GDPR, náplni činnosti komise, posuzování dotačních programů, hlasování pomocí technických prostředků a podjatost členů komise v případě posuzování žádostí z dotačních programů. Komise se shodla, že pod Jednacím řádem budou podepsáni předseda a místopředseda komise.

USNESENÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21: Komise jednomyslně schválila návrh Jednacího řádu Komise Zdravého města a MA21. Schválený návrh bude předložen ke schválení Radě města Tábora.

4. Volba místopředsedy komise

Po projednání jednacího řádu se komise věnovala volbě místopředsedy. Ing. Lorencová navrhla Mgr. Greň na základě dobré spolupráce v předchozí Komisi životního prostředí, Zdravého města a MA21.

K tomuto návrhu se připojil též Jiří Lešek. Mgr. Greň navrhla na pozici místopředsedy pana Jiřího Leška.

Hlasování:
Návrh – Jiří Lešek
pro 7 (Klecanda, Greň, Novák, Podzimková, Simonová, Švehlová, Vošta), proti 0, zdržel se 1 (Lešek)
Návrh – Mgr. Lenka Greň
pro 2 (Klecanda, Lešek), proti 0, zdržela se 1 (Greň), nehlasovalo 5 (Novák, Podzimková, Simonová, Švehlová, Vošta)

USNESENÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21: Místopředsedou komise byl zvolen pan Jiří Lešek.

5. Projednání a schválení Plánu činnosti komise na rok 2019

Členové komise se dohodli, že se v roce 2019 sejdou minimálně 6x. Jednacím dnem zvolili úterý a začátek komisí stanovili na 16. hodinu. Poté vybrali jednotlivé termíny jednání – 12. února, 5. března, 7. května, 3. září a 5. listopadu. Náplň jednotlivých komisí upraví tajemnice komise podle počtu komisí. Plán obsahuje rámcové zaměření komisí. Členové mohou na každém jednání přidat body programu podle aktuální potřeby.

Diskuse:
J. Lešek: Jak to bude se Zprávou o činnosti komise za rok 2018?
Ing. Lorencová: Zprávu projedná Komise životního prostředí, protože v ní po rozdělení komisí zůstala většina členů z předchozí komise. Nová Komise Zdravého města a MA21 obdrží projednanou zprávu na vědomí.

USNESENÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21: Komise jednomyslně schválila Plán činnosti komise na rok 2019. Schválený Plán bude předložen na jednání Rady města Tábora.

6. Pozvánka na Fórum Zdravého města 2019

Mgr. Klecanda pozval všechny přítomné na Fórum Zdravého města, které se uskuteční ve středu 6. února 2019 od 18 hodin v Centru Univerzita. Mgr. Greň všechny členy požádala, aby na fórum přišli a pozvali své známé. Ing. Lorencová doplnila, že letos bude Fórum zaměřeno na Zdravotní plán. Zároveň budou mít obyvatelé Tábora možnost vyjadřovat se ke strategickým prioritám města.

7. Různé

Diskutovány byly dotační programy, o kterých bude komise rozhodovat. Ing. Lorencová přítomné informovala, že na příští komisi představí jednotlivé programy a způsob hodnocení. Vlastní hodnocení žádostí proběhne na březnové komisi a ke schválení půjdou dotace na dubnové zastupitelstvo.
V návaznosti na to, byly diskutovány termíny pro podávání žádostí. Stejně tak bude na únorovou komisi připravena k projednání Hodnotící zpráva aktivit Zdravého města a MA21 za rok 2018 a Plán zlepšování za rok 2019.