Situace, ve Vodňanského ulici v Táboře, kdy byly instalovány betonové zábrany proti parkování vznikla původně vlastně tím, že ZM neschválilo OŽP obecně závaznou vyhlášku na ochranu veřejné zeleně, která byla 3 roky připravována ve spolupráci s MMR ČR.

Jedním z cílů této vyhlášky bylo zabránit nedovolenému parkováním v nevhodných místech, kterým pak docházelo k poškozování veřejné zeleně. Rada města následně vyzvala OŽP, jako správce veřejné zeleně, aby vytipoval nejhorší lokality. Seznam těchto lokalit byl projednán na RM dne 10.10.2016. RM svým usnesením č.2167/38/16 uložila jednotlivým odborům, jakým způsobem se mají lokality řešit. Zda zůstanou součástí veřejné zeleně nebo se stanou parkovištěm. Předmětné usnesení obsahuje v položce Vodňanského ulice následující text:

… „OŽP připraví projekt na úpravu tak, aby zde vznikla zeleň odolná vůči autům (keře)“.

Proto jsme začali pracovat na projektové dokumentaci. Nejprve byla zpracována studie, která byla projednána s obyvateli na veřejném projednání v rámci akce Rekonstrukce veřejné zeleně Jesenského a Vodňanského ulice na Blanickém předměstí. Následně RM schválila usnesením č. 4173/69/18 na svém jednání dne 9.7.2018 podání žádosti o dotaci na připravovaný projekt.

návrh revitalizace

Vzhledem k tomu, že předmětem poskytovaných dotací v otevřeném dotačním titulu byla pouze zeleň a navíc nebylo zřejmé, kdy město dotaci obdrží, dohodlo se ve vedení města, že se do projektu zahrne pouze rekonstrukce zeleně a zábrany se pořídí z finančních prostředků města urychleně do konce roku 2018. OŽP tedy požádalo TST o cenovou nabídku a následně v rámci in-house zakázky byla podepsaná smlouva o dílo.

Druh zábran byl vybrán tak, aby plně odpovídal požadavkům jak ze strany zeleně, tak i ze strany požadavků na bezpečnost silničního provozu. Umístění zábran bylo konzultováno jak ze strany Policie ČR, tak i ze strany odboru dopravy města Tábor. Oba subjekty se vyjádřili
kladně. Zábrany jsou umístěny na plochách veřejné zeleně, tudíž k jejich instalaci nebylo třeba žádné písemné povolení správních orgánů.

Co se údržby zeleně týče – údržba lokality probíhá cyklicky po celou dobu, i mezi zaparkovanými automobily. Podle našeho názoru k navýšení intenzity údržby nedojde. Podle projektové dokumentace je navrženo, že podél instalovaných zábran bude vysázen živý plot z keřů (z důvodu zachycení prachových částic z provozu na pozemní komunikaci), tudíž se
„zelený pruh“ vlastně rozdělí na 2 části. Jedna část bude tvořena keřovou výsadbou, druhá část bude zatravněná. Ze strany komunikace je žádoucí, aby zůstal zachován žlábek vedle asfaltu (jednak z důvodu odvodnění a jednak pro umocnění nemožnosti instalovanou zábranu autem překonat a na zelený pás vjíždět).

Za současného stavu, kdy ještě není živý plot z keřů vysazen, vznikne ze strany chodníku plocha zeleně, kde by teoreticky mohla tráva růst. Dokud ale nedojde k výměně vrchní části zeminy a štěrku za kvalitní ornici, není reálné, že by k růstu trávy docházelo masivně a tudíž bylo třeba navyšovat intenzitu údržby. Jakmile se do zeleného pásu vysadí keře, bude se údržba týkat stříhání živého plotu a sečení zbylé části travní plochy.